ქეთევან ლარცულიანი

ტელეფონი: 2500 700; 593 20 00 40

ელ-ფოსტა: keti_lartsuliani@yahoo.de

დაბადების თარიღი: 04.09.1975წ

დაბადების ადგილი: ცაგერი

განათლება

1993-2000 ----- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, ზოგადი პროფილის ექიმი


2001-2004 ----- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის დარგობრივი რეზიდენტურა, სპეციალობა – შინაგანი მედიცინა


2001-2005 ----- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ალადაშვილის სახ. კლინიკა, მაძიებელი (სადისერტაციო თემა - ”მარცხენა პარკუჭის სისტოლური და დიასტოლური ფუნქციის მაჩვენებლები დოქსორუბიცინით ქიმიოთერაპიის დროს”)


შრომითი საქმიანობა

2001-2005 ----- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ალადაშვილის სახ. კლინიკა.- ინტენსიური თერაპიის ბლოკი, კარდიოლოგიური განყოფილება


2006-2007 ----- ბოლნისის რაიონული პოლიკლინიკა, კარდიოლოგი, ტრანსთორაკალური ექოკარდიოგრაფია. ბოლნისის რაიონული საავადმყოფო, კონსულტანტი


2008 - დღემდე ----- ”ავერსის კლინიკა” – ცენტრალური და მარნეულის ფილიალი


სერთიფიკატები/კვალიფიკაცია

2000 ----- სახელმწიფო სერთიფიკატი – ნებადართული სპეციალობა ”ზოგადი პროფილის ექიმი”


2004 ----- სახელმწიფო სერთიფიკატი (#033128) – ნებადართული სპეციალობა ”შინაგანი მედიცინა”


2005 ----- მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი (#004791)


2005 ----- კვალიფიკაციის კურსი კლინიკურ ექოკარდიოგრაფიაში, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი


2006 ----- სახელმწიფო სერთიფიკატი (#000779) ნებადართული სპეციალობით ”კარდიოლოგია”


2008 ----- ჰოსპიტაციის კურსი ტრანსთორაკალურ და ტრანსეზოფაგურ ექოკარდიოგრაფიაში, საარლანდის საუნივერსიტეტო კლინიკა/გერმანია

2014 ----- კვალიფიკაციის კურსი ტრანსეზოფაგურ ექოკარდიოგრაფიაში. ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი.


პუბლიკაციები

• ლარცულიანი ქ. ნაფეტვერიძე რ. ლორთქიფანიძე მ. ემუხვარი თ. მარცხენა პარკუჭის სისტოლური და დიასტოლური ფუნქციის მაჩვენებელთა ცვლილებები ანტრაციკლინის ჯგუფის ანტიბიოტიკებით ქომიოთერაპიის დროს. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ტომი XL 2004წ.   243-245.

• Ларцулиани К. Напетваридзе Р. Лорткипанидзе М. Эмуквари Т. Кардиотоксичность Доксорубицина – показатели систолической и диастолической функции левого желудочка у пациентов находящихся на химиотерапии. Georgian Medical News #11(116). 2004. XI. 40-42

• Ларцулиани К. Кикнадзе М. Напетваридзе Р. Чаладзе Т. Роль Доксорубицина в ремоделировании левого желудочка у больных неходжкинскими лимфомами.Georgian Medical News. #12(117). 2004. XII. 44-47

• Катамадзе Н. Ларцулиани К. Бегишвили Н. Дундуа Х. Кикнадзе М. Особенности ремоделирования левого желудочка при химиотерапии Доксорубицином и идиопатической дилатационной кардиомиопатии. Georgian Medical News. #1(130). 2006. I. 61-64.

• Катамадзе Н. Ларцулиани К. Кикнадзе М. К. Бегишвили Н. Ремоделирование левого желудочка при антрациклиновой и идиопатической дилатационной кардиомиопатии. Сердечно-сосудистые заболевания. Том 6. №5 X-XI. 2005. 159

• Катамадзе Н. Ларцулиани. Кикнадзе М. Структурно-функциональное состояние левого желудочка после химиотерапии Доксорубицином у больных с онкологическими заболеваниями. Сердечно-сосудистые заболевания. Том 6. №6 XI-XII. 2005. 76-80

• Катамадзе Н. Ларцулиани Кикнадзе М. К. Бегишвили Н.Структурно-функциональные показатели левого желудочка при химиотерапии Доксорубицином и при идиопатической дилатационной кардиомиопатии. Сердечная недостаточность. Том 6. №6(34) 2005. 234-236.

• ქათამაძე ნ. ლარცულიანი ქ. ბეგიშვილი ნ. კიკნაძე მ. მარცხენა პარკუჭის რემოდელირების პრედიქტორები იდიოპათიური და ანტრაციკლინური დილატაციური კარდიომიოპათიების დროს. ტომი XLI 2005/2006წ. 256-259.

• Katamadze N. Lartsuliani K. Kiknadze M. Left ventricular function in patients with toxic cardiomyopathy and with idiopathic dilated cardiomyopathy. Georgian Medical News. #1(166). 2009. XI. 40-42

• ლარცულიანი ქ. ორსულთა ჰიპერტენზია. საექიმო პარაქტიკა. 2009წ 4(8) 

• ლარცულიანი ქ. პერსისტიული ოვალური ხვრელი. საექიმო პარაქტიკა. 2009წ 5(9)

უცხო ენები

გერმანული, ინგლისური, რუსული

ზემოთ